The Listening Eye: Retrospective Show of Gopi Gajwani,  TAKE on Art Jan 2021
Recent Works by Prabhavathi Meppayil,  TAKE on Art Dec 2019